نرخ روز مصالح پودری

امروز چهارشنبه
9 اسفند 1402

ساعت : 10:50

عنواننوع فروشقیمت
گچ زیرکار امیر کازرونپاکت۳۱۰۰۰ تومان
گچ امید سمنانپاکت۳۴۱۰۰ تومان
پودر سنگ سیوندپاکت۱۱۰۰۰ تومان
گچ شمشه فارسپاکت24440 تومان
گچ و خاک مخلوط حبیب کازرونپاکت31000 تومان
گچ و خاک مخلوط امیر کازرونپاکت31000 تومان
گچ سفید حبیب کازرونپاکت31000 تومان
گچ سفید امیر کازرونپاکت31000 تومان
گچ گیپتونپاکت58900 تومان