نرخ روز مصالح دانه ای

امروز پنج‌شنبه
4 مرداد 1403

ساعت : 07:55

عنواننوع فروشقیمت
ماسه رستم پورتن286500 تومان
پوکه بادامی قروهتن۶۹۷۳۰۰ تومان
ماسه شسته دوکوهک- عمدهتن۲۶۵۰۰۰ تومان
ماسه شستهتن۲۸۹۳۰۰ تومان
ماسه شکسته 06تن۶۷۱۵۰۰ تومان
پوکه بادامی معدن شهر بابکتن۳۲۹۰۰۰ تومان
ماسه معدن 2 دوکوهک- عمدهتن۲۸۰۰۰۰ تومان
ماسه شسته قضاوی- عمدهتن۲۶۰۰۰۰ تومان
شن بادامیتن58900 تومان
ماسه شسته دوکوهک- عمدهتن265000 تومان