نرخ روز تیرچه، فوم و ملزومات

امروز چهارشنبه
9 اسفند 1402

ساعت : 10:09

عنواننوع بسته بندیقیمت
تیرچه بتنی 25 متر78200 تومان
تیرچه بتنی 20 متر73500 تومان
فوم 25 عدد140000 تومان
فوم 20 عدد130000 تومان
تیرچه پاشنه بتنی- عمده متر110000 تومان
تیرچه بتنی 25 غلامی متر68300 تومان
فوم سقفی 25 عدد160000 تومان
فوم سقفی 20 عدد140000 تومان
ورق یونولیت دانسیته 9 عدد13000 تومان