نرخ روز بتن و فرآورده های بتنی

امروز چهارشنبه
9 اسفند 1402

ساعت : 09:47

عنواننوع بسته بندیقیمت
بتن متر مکعب1190000 تومان
دیوار پیش ساخته بتنی متر مربع650000 تومان